שפּיל קידהמשנ אָנליין

                                   Soulless ליּפש

קידהמשנ (Soulless):

.סקייטסימ ןכַאמ וליפא ןוא ןעלדנַאה ,סעּפע ןרינַאלּפ ,ןטכַארט ייז ,ססעל .המשנ ןייז ןלַאפרַאפ ,סַאנסַאלרעק ןוא סנַאיריּפסקיני וצ טכער ,סָאוו בוק .ןזָאלרַאפ טימ ריא לכַיימ ריא ןעוו לעיצעּפס ,זנַאּפַאכ ךיוא סָאד .סע ךיז נעניגרַאפ טשינ ןעק רע טציא וליפא רעבָא ,םיא עטיב וצ ןבָאה ט .ץרַאּפ ןיא וליפא ,המשנ ןייז ןייגיר וצ ןסָאלשַאב עבוק רעד ןוא ,סַאנַאט .ןעמוקקירוצ וצ רעווש רעמ ןייז טעוו סע רעבָא ,ןרילרַאפ וצ גנירג זיא .ףמַאק ַא ןָא המשנ קידלושמוא ןַא טימ לייט וצ ןלעוו טשינ טוט זייב ,רע