שפּיל םָאָאד םייז רעדַאווני אָנליין

                                   Invader Zim DOOM ליּפש

םָאָאד םייז רעדַאווני (Invader Zim DOOM):

.ןבעל עשידרע יד וצ טּפַאדַא וצ ןבָאה זנַאיליי יד ןוא שרעדנַא טינ זיא ט .רענעלּפ עשירעלַאפַאב ענַײז ןזָאלרַאֿפ טָאה רעבָא ,עלוש ןיא ןייג ןביוהעגנ .לכייס ןופ טָאטשנַא טסימ ןופ ץַאלּפ ַא זיא רע ּפָאק ןייז ןיא לַייוו ,ןטָא .Room of Fear ןַאשקַארטַא יד וצ ןעגנאגעג רע םעד רַאֿפ ןוא ןַאלּפ רעדנא .ריא רַאֿפ קיטכיוו זיא Invader Zim DOOM ןיא סעצָארּפ רעד רעבָא ,ןטָארע