שפּיל ןסאג יד וצ סע ןעמענ טירש רעטַייוו רעד אָנליין

                                   The next step Take It To The Streets ליּפש

ןסאג יד וצ סע ןעמענ טירש רעטַייוו רעד (The next step Take It To The Streets):

.עטיירב יד וצ זליקס רעייז ןעגנערב וצ ןסאג יד וצ ןעמענ Roy ןוא Ri .ןסאג יד וצ סע ןעמענ טירש רעטַייוו רעד ןיא ןפמעק וצ סרעסנַאד סַאג ג .רעטשרע סע ןבייהנָא טעוו עללעשטיר ןייש יד ןוא קיטיינ זיא טוַאקרעוו .טרָאד גניניירט ןייז טעוו ריא ,סַאג רעד ןיא טכער ןצנַאט ןזומ ריא בי .סע ףיוא ךַאמ ןטנעמעלע קיכעלַייק ןוא ןעיצ זיא זַיירק ַא ןידלעה יד םו .ןטנעמעלע יד ןופ רענייא זַאשטיר סע ןעוו סע טיג וצ ןריבורּפ ,סיוא ר .ץנַאמווומ רעכיז ןריפכרוד טעוו רעצנעט יד ,טייצ םעד ןיא