שפּיל רעקָאוו יבמַאז אָנליין

                                   Zombie Walker ליּפש

רעקָאוו יבמַאז (Zombie Walker):

.ןבעל ןשטנעמ ווו טָאטש יד טיירטליפני וצ תלוכיב זיא ןָאש עיבמָאז .ךיז רע יוו טיוט קידעבעל רעקיבלעז רעד טקנוּפ ןיא ייז ןדנעוו וצ לי .עיסימ םעד ןיא םיא ןפלעה וצ ןבָאה טעוו רעקָאוו עיבמָאז ליּפש יד ןיא .ןייז ןלעוו ןשטנעמ ווו סַאג יד ןעז טעוו ריא .ןייטש טעוו יבמַאז ןייד טרָא רעכיז ַא ןיא .סע ןדניברַאפ ןשטנעמ ןכַאמ ןוא טורשרַאמ שיפיצעּפס ַא רַאֿפ סע ןצונ וצ ן .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא ןשטנעמ טיוט וצ ייז ןרעקמוא ריא יוזַא