שפּיל טכַאנ דיילק אָנליין

                                   Dress Night ליּפש

טכַאנ דיילק (Dress Night):

.סע וצ ןטעבראפ זיא אננא לדיימ יד ןוא ייטרַאּפ ליק ַא ןייז טעוו סע ט .שינעעשעג יד רַאֿפ רעטינרַאג טכער יד ןעניֿפעג ריא ןפלעה וצ ןֿפרַאד טעו .רָאה ריא ןָאט ךָאנרעד ןוא םינּפ ס' לדיימ יד ףיוא דנַאטשַאב ןגיילוצ וצ .רעטינרַאג ַא גניזושט ןופ רעק רעד זיא סע טציא .המישר טלעטשעגוצ יד ןופ סע ןריטקעלעס וצ ןֿפרַאד טעוו ריא .םיא רעטנוא גנוריצ ןדישרַאפ ןוא ךעלכיש ךיז ןבַיילק ןיוש ןענעק ריא