שפּיל עּפַאקסע עמרוט טלעטס אָנליין

                                   Stealth Prison Escape ליּפש

עּפַאקסע עמרוט טלעטס (Stealth Prison Escape):

.עמרוט רעכיז טסרעמ יד וצ טקישעג זיא ןוא זדנַאמייד גניליטס טפאכעג .ןפיולטנַא דלעה רעזדנוא ןֿפלעה וצ ןבָאה טעוו עּפַאקסע עמרוט טלעטס ליּפ .עמרוט רעד ןופ זרָאלפ דרערעטנו עליפ יד ךרוד ןייג וצ ןבָאה טעוו דלע .ןריט ךרוד דיטקענַאקרעטני ןענעז ייז .ןעמענ וצ ןֿפרַאד טעוו ריא סָאוו לסילש ַא ןייז טעוו סע קָאטש יד ףיוא .טמיטשַאב ךיוא ןענעז סּפַארט ןוא סַארעמַאק אעדיוו ךרוד דויוו ןייז טעו .לסילש םעד ןעמוקַאב ןענעק לרעמעלק יד ןוא זיסַארעמַאק יד ןיא ןלַאפ טש