שפּיל ר קָאר-ה ןעגַאווסקלָאוו אָנליין

                                   Volkswagen T-Roc R ליּפש

ר קָאר-ה ןעגַאווסקלָאוו (Volkswagen T-Roc R):

.ןעגַאווסקלָאוו טרָאס ןישַאמ שטַייד ַא ןופ לעדָאמ עַיינ יד טימ טנַאקַאב ןע .רעדליבu200bu200b ןופ עירעס ַא ןיא ריא ןופ טנָארפ ןיא ןישַאמ םעד ןע .ריא ןופ טנָארפ ןיא סע ןענעפע ןוא זיומ יד טימ רעדליב יד ןופ רעניי .סע ףיוא דיטקיּפיד זיא סָאוו ןעקנעדעג וצ סעדנוקעס לסיב ַא ןבָאה רָאנ .רעדנוזַאב ןעילפ טעוו סע ,לָאמ עכעלטע ךָאנ .ןישַאמ יד ןופ דליב יד ןרעקמו רָאג וצ ןֿפרַאד ריא ,דלעפ גנייילּפ יד ף