שפּיל ףיורַא סערד ריּפמַאוו אָנליין

                                   Vampire Dress Up ליּפש

ףיורַא סערד ריּפמַאוו (Vampire Dress Up):

.עקליּפ דיירעקסַאמ ַא רַאֿפ טָאטש יד וצ ָאטינגָאקני ןייג וצ ןסָאלשַאב אננא .שינעעשעג םעד גנידנעטַא רַאֿפ דליב ריא ןכַאמ ריא ןֿפלעה טעוו ךיז ןלעט .םינּפ ןייד ףיוא סקיטעמסָאק ןגיילוצ ןוא לייטסרעכ ריּפמַאוו ַא ןכַאמ וצ .קַאמשעג ןייד וצ רענייא ןבַיילק ,ריא וצ טניֿפעג ץיפטוַא יד ןוֿפ ןוא ע .ןידלעה רעזדנוא ךרוד טסערד ןייז טעוו רע .רעדיילק ןייד רַאֿפ גנוריצ ןדישרַאפ ןוא ךעלכיש ןבַיילק וצ ןֿפרַאד ריא