שפּיל געזבָאל ןו עיבמָאז ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש אָנליין

                                   Zombie Fun Jigsaw ליּפש

געזבָאל ןו עיבמָאז ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש (Zombie Fun Jigsaw):

.ליּפש Zombie Fun Jigsaw ַיינ יד ןלעטשרָאפ רימ ,סרעַיילּפ רעטסנעלק רע .זרעשטנעוודַא רעייז ןופ זניס ןוא זיבמַאז ענדָאמ ןלָאמסיו סָאוו רעדליב .טיג זיומ ַא טימ רעדליב יד ןופ רענייא טיג וצ ןבָאה טעוו ריא .ץנַאמגַארפ עליפ ןיא ןפרָאוועצ ןייז טעוו סע ךָאנרעד ןוא סעדנוקעס לסי .ןעמַאזוצ ייז ןדניברַאפ ןוא דלעפ גנייילּפ יד וצ תודוסי יד ןריפרעביר .זיבמַאז ענדָאמ ןופ דליב יד ןרעקמו טעוו ריא געוו םעד ףיוא