שפּיל ןעעווָאללַאה סללַאב עביל אָנליין

                                   Love Balls Halloween ליּפש

ןעעווָאללַאה סללַאב עביל (Love Balls Halloween):

.ערעדנא רעדעי ןפערט ןשינעפעשאב ענעדישרַאפ ןֿפלעה ןוא םעליו - סייב .רערעדנא רעדעי ןופ טייקטַייוו רעכיז ַא ןיא ןגיל ןענעז סָאוו סרעטסנָא .רעַיילב לעיצעּפס ַא טימ ץַאלּפ ןיא הרוש שיפיצעּפס ַא ןעיצ וצ ןֿפרַאד טעו .שוק ַא ןיא ךיז ןקיניירַאפ ןוא רערעדנא רעדעי וצ קור וצ ןענעק טעוו .ליּפש יד ןופ הגרדמ רעטַייוו יד וצ ןייג ריא ןוא ןטקנופu200bu200b ן