שפּיל רעקילק שינעעזרַאפ ןעעווָאללַאה ליּפש אָנליין

                                   Halloween Monster Clicker ליּפש

רעקילק שינעעזרַאפ ןעעווָאללַאה ליּפש (Halloween Monster Clicker):

.סיוא ןעילפ סרעטסנָאמ ןדישרַאפ סָאוו ןוֿפ ,ןעעווָאללַאה ןופ ווערע יד ף .ייז ןפמעק וצ ןייג וצ ןבָאה טעוו רעקילק שינעעזרַאפ ןעעווָאללַאה ליּפש .זדיּפס ענעדישרַאפ ןיא ּפָארַא ןלַאפ ,טפול יד ןופ ןענַיישרעד סרעטסנָאמ ס .זיומ יד טימ דניוושעג ייז גניקילק וצ ןבייהנָא ןוא ץַאגרַאט קיטשרע ן .ןקיליטרַאֿפ ײז ןוא ײז וצ ןגָאלש ריא טלָאז ,זַא .ןטקנופu200bu200b ןופ עמוס רעכיז ַא ריא ןעגנערב טעוו ןטייט ריא שי