שפּיל שינעטער היח גניסַאר אָנליין

                                   Racing Beast Puzzle ליּפש

שינעטער היח גניסַאר (Racing Beast Puzzle):

.סעסַאר ןדישרַאפ ןיא גניטייּפַאסיטרַאּפ סרַאק ןדישרַאפ ןזַייוו טעוו סָאוו .טיג זיומ ַא טימ רעדליב יד ןופ רענייא טיג וצ ןבָאה טעוו ריא .ריא ןופ טנָארפ ןיא סעדנוקעס עכעלטע רַאֿפ דנַאּפוָא ןייז טעוו סע .ךעלקערב עליפ ןיא ןעילפ טעוו דליב יד ,םעד ךָאנ .דלעפ גנייילּפ יד וצ ייז ןריפרעבירַא ןוא תודוסי יד ןעמענ וצ ןֿפרַאד .ןישַאמ יד ןופ דליב לעניגירָא יד ןרעקמו רָאג וצ ןֿפרַאד ריא ,ןעמַאזוצ