שפּיל ליּפש ןרָאקיז אָנליין

                                   Memory Game ליּפש

ליּפש ןרָאקיז (Memory Game):

.ליפש ירָאמעמ ליּפש יד גנייילּפ טייצ יד ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב טסעג יד ןופ .ןגיל טעוו סדרַאק יד סָאוו ףיוא דלעפ גנייילּפ יד ןעז טעוו ריא ןַארקע .רעק ןייא ןיא ייז ןופ ייווצ ּפילפ ןענעק ריא .טרָא רעייז ןעקנעדעג ןוא ילַאפרעק ילַאפרעק סגניווַארד יד ןטכַארטַאב .ילסַאינייטלַאמייס ייז ןענעפע ןוא ןטַאד טרָאק יד ףיוא טקירד ,רעדליב .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא דלעפ גנייילּפ יד ןופ ייז ןעמענּפָארַא ריא