שפּיל םַאסקע רעגרעב אָנליין

                                   Burger Exam ליּפש

םַאסקע רעגרעב (Burger Exam):

.סרעגרוב קַאמשעג ןכָאק ןוא עפַאק ַא ןיא ןכָאק ַא יוו טעברַא םָאט .ןעניוועג ןפלעה םיא טעוו ריא ןוא ,סרוקנָאק ספעש םַאסקע רעגרעב םעד .דלעפ גנייילּפ יד ןעז טעוו ריא .טנעה ןייד ןיא עקלוב בלַאה ַא טָאה ריא .ןביוא ןופ ןלַאפ וצ ןבייהנָא טעוו ספַאטסדופ ןופ טַייקנדיישרַאפ א .סע ףיוא ןטקודָארּפ גנילַאפ ןּפַאכ ןוא עקלוב יד ךַאמ וצ זוָארַא לָארטנָאק .רעגרעב קַאמשעג ןוא ךיוה ַא ןכַאמ טעוו ריא געוו םעד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס