שפּיל גניּפיקסוַאכ שזדיטניוו אָנליין

                                   Vintage Housekeeping ליּפש

גניּפיקסוַאכ שזדיטניוו (Vintage Housekeeping):

.זיוה דנַאל ַא ןיא ריא ןכוזַאב טפָא סָאוו ןַארדלישטנַארג ענייש ריפu200b .טַייקנייר ץנאג ןיא זיוה יד טלאה ןוא דניזעגזיוה ןיילק ריא טימ החל .גנוקינייר יד וצ ייז זיסודַארטני וליפא ןוא ןשטנעמ שירעפיטש ייפַאסַא .קימָאנָאקע בוטש ןיא סעיצקעל עכעלטע ןעמוקַאב ךיוא ריא גניּפעעקעסוָאה .ןקוק עוויטַאוורעסנָאק טימ יורפ ַא זיא ןידלעה יד .ליפ יוו עטצעל טעוו ןוא דנַאטשוצ ץנאג ןיא ןענעז ייז רעבָא ,ענעגייא .סע ןשיוט וצ ןעגנאגעג טשינ זיא ןוא גנילדנעצרָאי עכעלטע רַאֿפ טעדניר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס