שפּיל סעסנערעפפיד שיפ אָנליין

                                   Fish Differences ליּפש

סעסנערעפפיד שיפ (Fish Differences):

.זיסנַארעפיד רַאֿפ ףרַאש רַאֿפ ַארנַאשז שיסַאלק ַא זיא סעסנערעפפיד שיפ ליּפ .סעזיס ןוא םינימ עלַא ןופ שיפ - ןבעל ענירַאמ ךעלסילשסיוא זוולַאווני .ריא רַאֿפ קיטכיוו טשינ זיא סָאד רעבָא ,תויתוא ןוטרַאק ןייז ןענעק ייז .עבלעז יד טקנוּפ ןייז וצ ןעמוקסיו סָאוו רעדליב יד ןשיווצ זיסנַארעפי .ףיוא יוזַא ןוא ,שיפ יד ןעלגנירמורַא סָאוו ץקעשזדבַא רעדָא ץקעשזדבַא ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס