שפּיל !!! קראפ רימאל אָנליין

                                   Let's Park!!! ליּפש

!!! קראפ רימאל (Let's Park!!!):

.ץַאלּפ גנייילּפ יד ןיא ַארנַאשז רעדנוזַאב ַא ןיא טרעקראפ גנַאל זיא סרַאק .ץַאלּפריקרַאּפ םעווקַאב ַא ןיא ןישַאמ יד ןלעטש וצ - רעדנא ןא ץנַאג ןוא .טעברַא גנירג ןַא יוו סע ןגעוו ןדער ןענעק ןרָאפ טינ ןָאט סאוו יד זיו .ןסאג טָאטש ןעמונרַאפ ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא רעפָאש יד ןופ קילגמו י !!! קרַאּפ ס לאז ליּפש יד ןיא .םיא רַאֿפ דנייפיד זיא סָאוו טרָא ַא ףיוא ןישַאמ יד ןרילַאטסני וצ ריא ן .סענָאק רעקרַאפ ּפָארַא ּפַאלק ןָא ןיא ןפור ןוא םיא ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס