שפּיל זנרעטַאּפ עיזַאטנַאפ אָנליין

                                   Fantasy Patterns ליּפש

זנרעטַאּפ עיזַאטנַאפ (Fantasy Patterns):

.חסונ עיזַאטנַאפ יד ןיא זנרעטַאּפ ןדישרַאפ ריא רַאֿפ ןעיצ וצ ןסָאלשַאב רי .ןשינעפעשאב עסַיימ עייפ שיטסַאטנַאפ ןדישרַאפ ןוא סנָאגַארד ,זיסעסנירּפ .ןסילשַאב ןזומ ריא סָאוו ,סנַאווקיס רעכיז ַא ןיא דיטיּפיר ןענעז רעדלי .טנעמגַארפ קידנלעפ יד גנידַא ךרוד רעטסומ םעד ןקידנערַאפ ריא זַא יוזַא .זַיירג ַא ןכַאמ וצ טשינ ןריבורּפ ןוא ןטנוא רעדליב יד ןופ סע ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס