שפּיל .רעסעמ io אָנליין

                                   Knife.io ליּפש

.רעסעמ io (Knife.io):

.רעסעמ ןופ טלעוו יד וצ ןייג טעוו ריא טלעוו יד םורַא ןופ סרעַיילּפ ע io. .זוויינ ןופ ףליה יד טימ טריפעג ןענעז סָאוו ץייפ ןיא לייטנָא ןעמענ .לָארטנָאק ןייד ןיא שינעפעשַאב רעכיז ַא ןעמוקַאב טעוו ריא ליּפש יד ןופ .זוויינ ןופ רעמונ רעכיז ַא טימ דמרַא ןייז טעוו סע .טלעוו יד ןרָאפמורַא טעוו ריא .םיא ןרעטשעצ וצ ןפָאוו ןייד טימ ןגָאלש ןוא םיא טימ םיא ןיא ןעגניד .לַאבַאזוינַא ןרעוו זוויינ ןייד לאמ .זנַאּפעוו ןדישרַאפ ךיז ןבַיילק ןוא םורַא ץלַא ןקוקכרוד ילַאפרעק ,רעביר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס