שפּיל שזדנַאלַאשט רעגרעב אָנליין

                                   Burger Challenge ליּפש

שזדנַאלַאשט רעגרעב (Burger Challenge):

.סרעגרוב ןסע דניוושעג רַאֿפ טסעמרַאפ ַא ןייז טעוו סע ,עפַאק ַא ןיא טני .טסעמרַאפ םעד ןיא לייטנָא ןעמענ ןענעק שזדנַאלַאשט רעגרעב ליּפש יד ןיא .ןציז טעוו רענגעק ןייז ןוא רעטקַארַאכ ןייד סָאוו ןיא שיט ַא ןעז טעוו .ןגיל טעוו סרעגרוב סָאוו ףיוא לסיש גניטייטוָאר ַא ןייז טעוו שיט יד .טנַאה ןייז טימ רעלעט יד ןופ ץקעשזדבַא ןּפַאכ וצ רעטקַארַאכ ןייד ןעגני .ןכַיילג יד ןעניוועג טעוו סרעגרוב טסרעמ יד זבַארג עס רעוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס