שפּיל ריא טסיב גולק יוו אָנליין

                                   How Smart Are You ליּפש

ריא טסיב גולק יוו (How Smart Are You):

.ייז םורַא טלעוו יד ןגעוו ןסיוו ןופ ָאווינ ןוא לכייס רעייז ןזַייווַא .םַארגָארּפ ַא ַאזַא ןיא לייטנָא ןעמענ ןענעק ריא ,ריא טסיב טרַאמס יוו לי .ןַארקע םעד ףיוא סעמעט ןדישרַאפ ןגעוו ןגארֿפ ןעז טעוו ריא .סרעֿפטנע עכעלטע ןבעגעג ןייז טעוו רעטנו .ןֿפרַאד ריא ןרעֿפטנע םעד ןבַיילקסיוא וצ זיומ יד טיג וצ ןֿפרַאד ריא ,א .ךייה רעטַייוו רעד וצ ןייג ןוא ןטקנופ ןעמוקַאב טעוו ריא ,ַיירטעג זי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס