שפּיל רָאטקָאד טיוה לריג דיטַאד אָנליין

                                   Dotted Girl Skin Doctor ליּפש

רָאטקָאד טיוה לריג דיטַאד (Dotted Girl Skin Doctor):

.זנַאּפעוו רעשימעכ וצ דזוָאּפסקי זיא זלַאנַאמירק גניסיישט גַאב ידַאל טמי .ןעזסיוא ריא טימ סמעלבָארּפ סיורג רעייז טאה יז טציא .ךיז קיטכיצ ריא ןפלעה וצ ןבָאה טעוו ליּפש רָאטקָאד ןיקס לריג דיטַאד י .קנערק יד ןופ סיסָאנגַאיד ַא ןכַאמ ןוא םינּפ יד ףיוא דָאק ריא ןכוזרעטנ .סע לכַיימ וצ ןבייהנָא טעוו ריא ,זנַאשיירעּפערּפ ןוא םירישכמ קיטעמסָאק .ףליה לעיצעּפס זיא סע ,ליּפש רעד ןיא ןריפכרוד וצ ןֿפרַאד ריא סנַאווקי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס