שפּיל ךוזּפָא םייה ילע אָנליין

                                   Ellie Home Recovery ליּפש

ךוזּפָא םייה ילע (Ellie Home Recovery):

.זירעשזדני ןופ ץַאלּפ ַא ןעמוקאב ןוא ּפערט יד ןופ םייה ןלאפעג זיא יל .רעטקָאד ריא יוו םייה ריא וצ ןעמוקנָא טעוו ירעווָאקער םייה ילע ליּפש .זירעשזדני יד ןסילשַאב ןוא סיסָאנגַאיד ַא ןכַאמ וצ ילַאפרעק ריא ןכוזרע .סע לכַיימ וצ ןבייהנָא טעוו ריא זנַאסַאדעמ ןוא םירישכמ שיניצידעמ לעי .רעטקָאד ַא יוו זנַאשקַא ןייד ןופ סנַאווקיס יד ריא ןזַייוו טעוו סָאוו ף

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס