שפּיל ייטראפ רעטקָאדנייצ אָנליין

                                   Dentist Party ליּפש

ייטראפ רעטקָאדנייצ (Dentist Party):

.ייטראפ טסיטנעד קינילק לַאטנעד ןרעדָאמ ַיינ ַא טנפעעג טָאטש ןיילק יד .רעטקָאדנייצ ַא יוו סע ןיא ןטעברַא טעוו ריא .גָארטּפָא ןייד וצ ןעמוק טעוו ןייצ טימ ןעמעלבארפ סיורג טאה סאוו לדי .ןייצ יד ןופ קוקכרוד עטשרע ַא ןריפנָא ןוא לוטש לַאטנעד ַא ןיא ןציז ו .טנעיצַאּפ םעד ןריזָאנגַאיד ןענעק ריא ,םעד וצ קנַאד .גנולדנַאהַאב ןבייהנָא טעוו ריא ,תואופר ןוא ץנַאמַארטסני לַאטנעד לעיצע .זנַאשקַא ןייד ןופ סנַאווקיס יד ריא ןזַייוו טעוו סָאוו ליּפש יד ןיא ףל

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס