שפּיל ןורּכז לַאטנעמַארקני אָנליין

                                   Incremental Memory ליּפש

ןורּכז לַאטנעמַארקני (Incremental Memory):

.ןלייטסיו ססַאשזדַאלַאקייס ןורּכז ןופ סּפייט עליפ יוו דעשָאכ טינ ןָאט ר .ןורּכז לַאטנעמַארקני ךיוא ליּפש רעזדנוא ןיא ןוא ,לַאקישזדַאל-ךעלדנימ .ךַאז ַא ַאזַא ןופ טרעהעג טאה רענייא ןייק שטָאכ .ייז ןליּפש ןוא דלעפ יד ףיוא זלייט סַייוו יד ןופ טרָא יד ןעקנעדעג ד .רעטרע קיטיינ יד ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד רעדיוו טרָא רעייז וצ ייז ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס