שפּיל גנירפש ירטעמַאישזד ןפיולטנַא אָנליין

                                   Escape Geometry Jump ליּפש

גנירפש ירטעמַאישזד ןפיולטנַא (Escape Geometry Jump):

.טַארדַאווק ענדָאמ ַא ןסיוו וצ ןעמוקַאב ןוא ןבעל סעּפַאש קירטעמַאישזד שר .קידעבעל ןבַיילב ןוא זנַאשייקוָאל רעכיז ךרוד ןייג וצ ןֿפרַאד טעוו רעט .זרעליּפ ןייטש ןייז טעוו סע רערעדנא רעדעי ןופ זַאסנַאטסיד ענעדישרַאפ .דלעה ןייד ןופ סּפמַאשזד יד ןרילָארטנָאק וצ ןלעטשרַאפ יד ףיוא טיג ןענ .גנוטכיר ןבעגעג ַא ןיא געוו םעד ןיא ךַאמ ןוא ןרעדנא וצ ץעפייכ ןייא .קיכעלַייק יד ןרילרַאפ טעוו ריא ןוא ןברַאטש טעוו דלעה ןייד ,ףיורַא ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס