שפּיל סעניסקַאוו רעלדַאט ןיווק זייא אָנליין

                                   Ice Queen Toddler Vaccines ליּפש

סעניסקַאוו רעלדַאט ןיווק זייא (Ice Queen Toddler Vaccines):

.ןתאלוח ןדישרַאפ ןופ ןדַייל טפַאשדניק ןיא רעדניק לסיב ַא ץנַאג .יטַאנוימי ךַאווש ןבָאה ךָאנ ייז זַא טקַאפ םעד וצ טכער זיא סָאד .קנערק יד וצ דניק יד ןופ לעטשנגעק יד ןרעסערגרַאפ וצ דנייזיד זנַאשי .זנַאשיינַאסקַאוו ןופ זנַאשקעשזדני רעדניק ןבעג ןוא טָאטש ןיילק ַא ןופ .םיא ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ ןֿפרַאד ריא ,ריא וצ טמוק טנעיצַאּפ ַא ןעוו .קנערק יד רַאֿפ םיא ןצירּפשנַיירַא וצ זנַאשקַארטסני יד ןייגכָאנ טעוו ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס