שפּיל טסיטנעד ןַיימ אָנליין

                                   My Dentist ליּפש

טסיטנעד ןַיימ (My Dentist):

.טנַאמטניוּפַא ןייד וצ ןעמוק טעוו סָאוו רעדניק לכַיימ טעוו ןוא טסיטנע .ליומ ןַייז ןענעפע ןוא לוטש ַא ןיא ןציז טעוו סיפָא ןייד ןיא ןעמוק ט .סיסָאנגַאיד ַא ןכַאמ ןוא ןייצ ענייז עלַא ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ ןֿפרַאד .גנולדנַאהַאב לַאטנעד וצ ךַיילג רעטַייוו נייג וצ ןֿפרַאד טעוו ריא ,םעד .ףליה לעיצעּפס ַא זיא סע ליּפש יד ןיא סיוא טרעקראפ עלַא ריא ןבָאה טלָא .טנעיצַאּפ ןייד ןייצ יד עלַא ןלייה וצ ןצונ וצ ןֿפרַאד טעוו ריא ןטנעמו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס