שפּיל Sleepy Princess Twins טרובעג אָנליין

                                   Sleepy Princess Twins Birth ליּפש

Sleepy Princess Twins טרובעג (Sleepy Princess Twins Birth):

.גניליווצ ןייש ייווצ וצ טרובעג ןבעג דלַאב טעוו ַאסלע סעסנירּפ .ריא זברָאזבַא סאוו רעטקָאד ַא ןליּפש טעוו טרובעג Twins ןיסעצנירּפ יּפע .שינעעשעג םעד רַאֿפ ןטיירגוצ וצ ןֿפרַאד ריא .טנעמּפיווקע ןוא ץנַאמַארטסני שיניצידעמ לעיצעּפס ןופ ףליה יד טימ טרָא .ןריובעג זיבייב יד ןבָאה טעוו ריא ןוא ןַארקע םעד ףיוא זנַאשקַארטסני

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס