שפּיל 2 רעדרעמ רעּפיינס אָנליין

                                   Sniper assassin 2 ליּפש

2 רעדרעמ רעּפיינס (Sniper assassin 2):

.ןעמוקעגראפ ךַארק יד ןעוו טנעמָאמ רעד זיב חילצמ ןעוועג זיא רעּפיינס .דניור ןעוועג זיא רעטלעטשעגנָא חילצמ ןוא ךעלזָאלרַאפ ַא ןופ םעש יד ר .םַאזילַאנַאשעפַארּפ ןקריוו טשינ טוט ןַאשקַאקַאני ןוא ,סרעדרָא ןעמוקַאב טש .2 רעדרעמ רעּפיינס​​ ןופ ערעירַאק יד ןגירקקירוצ וצ גנונעפָאה זיא סע ן .ןבייהנָא טעוו סקסַאט יד טלָאמעד ,ליצ יד ןגָאלש ריא זַא ןרעדָאפ טעוו ר .תועט ןָא ןגלָאפכָאנ ןוא ילַאפרעק ןענעייל