שפּיל 3 רעּפיינס ןַאמקקיטס אָנליין

                                   Stickman Sniper 3 ליּפש

3 רעּפיינס ןַאמקקיטס (Stickman Sniper 3):

.זרעּפיינס ןשיווצ סע ןרעקמו וצ רעווש רעייז זיא סע ןוא ,םעש ןייז ן .סלעוועל ייבראפ טייג ,3 רעּפיינס ןַאמקקיטס ןיא דלעה רעד ףליה .ץַאגרַאט רעמ רעדָא ןייא ןגָאלש וצ ןֿפרַאד ריא ייז ןופ רעדעי ףיוא .ליצ קיטכיר יד ןרעטשעצ וצ ןענעייל ןופ ילַאפרעק טכאמעגפא ןייז טעוו .סענָארד ,לשמל ,ץקעשזדבַא ךיוא רעבָא ,ץַאדנַאב רעדָא ץסַארערעט זיולב טי .זיולב טינ ןוא םינינע שירעטילימ ןיא סקלָאפ רעמ ןוא רעמ ןרעוו ןוא