Disney Princesses House Decoration ליּפש

גנוצוּפַאב זיוה סעססעסנירּפ יינסיד (Disney Princesses House Decoration):

.ןעמַאזוצ טרָאד ןבעל וצ זיוה ַא הנוק טאה טעטיסרעווינוא ַא ןיא גנילוָא .טסיוו לסיב ַא זיא רע זיא הרצ יד רעבא .זנייזיד רעייז ןקיטנַייהרעד זלרעג רעזדנוא ןפלעה זיוה סעססעסנירּפ י .ףיוה ַא ןוא זיוה םעד ןופ זמור ןייז טעוו טרָאד ַיירד ןיא ריא רעדייא .טכער יד ףיוא קיטנעק ןייז טעוו עילפַאט לָארטנָאק לעיצעּפס א .רעמיצ יד ןופ ןַאלּפ יד ןשיוט וצ זנַאשקַא ענעדישרַאפ רעמ עליפ ןָאט ןוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס