שפּיל פרוכט פאַרטיידיקונג אָנליין

                                   Fruit Defense ליּפש

פרוכט פאַרטיידיקונג (Fruit Defense):

.ןטרָאג ןייש טסרעמ יד רָאנ ןבעג וצ טרָא רעטשרע יד ןעמוקַאב קידנעטש וצ ןַייפ יוו .ץסעּפ ןופ ףליה יד טימ ןטרָאג ןייד ןרעטשעצ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה םיאנוש ןייד ,טַייצ גנַא .דלעפ גנייילּפ יד ןופ לקניוו סקניל רעטשרעביוא רעד ןיא ןגיל זיא סָאוו ,ןפָאוו ַא ןֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס