שפּיל Plazma Burst 2 ץישט טימ אָנליין

                                   Plazma Burst 2 with cheats ליּפש

Plazma Burst 2 ץישט טימ (Plazma Burst 2 with cheats):

.עטכישעג ןופ סרוק יד ןשיוט וצ סע ןפראד ייז .עטכישעג יד ןשיוט וצ טַייהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא זנַאּפעוו קידסעמיילש רעמ טימ רענלעז ן .זנַאשימ סקעלּפמָאק ןריפכרוד טעוו סאוו ,רענלעז יד ןופ רענייא ןייז טעוו ריא .רעטקַארַאכ יד גנינוט-ןַייפ רַאֿפ טייהנגעלעג ןופ ץַאלּפ ַא זיא סע ,ןליּפש טעוו ריא סָאוו .ליּפש רעד ןופ סרוק יד ןקריוו טעוו סָאוו סקיטסירעטקַארַאשט ערעדנא ןוא זנַאּפעוו ,ליט .לסילש ל יד טימ הגרדמ יד ןעקּפָאה רעדָא ,לּפענק שזד יד ןצינ ךרוד עיגרענע טַאנַאפני ן