שפּיל Pizza Challenge אָנליין

                                   Pizza Challenge ליּפש

Pizza Challenge (Pizza Challenge):

.ןַאלּפ ןוא וויטיטעּפמַאק :סעדָאמ ייווצ זישזדנַאלַאשט ַאציּפ ליּפש יד ןיא .ןַארקע םעד ןופ לקניוו סקניל רעקירעדינ רעד ןיא ןגיל ,רעטסומ יד ףיוא עציּפ ַא ןכַאמ .ירושז גנערטש ַא וצ ייז ןקיש ןוא ילסיינ ייז ןגיילוצ ,סעּפַאש רעכיז ןיא ייז ןדַיינש .רכש קיטלעג ַא ןעמוקַאב טעוו ריא .ַאציּפ ןייד ןכַאמ ןוא ןטקודָארּפ ןופ לטימ דיטייקַאלַא יד ףיוא ןפיוק ,ןרירוקנָאק וצ ןל

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס