שפּיל 2 דָאזיּפע :ןַאזיס גניוָאס אָנליין

                                   Sowing Season: Episode 2 ליּפש

2 דָאזיּפע :ןַאזיס גניוָאס (Sowing Season: Episode 2):

.2 דָאזיּפע :טרָא ןַאזיס גניוָאס יד ןיא טכַאלש ךעלטפַאשטריוודנַאל יד ןבייהנָא וצ טיירג Annie ץעגרע ןעמאז לַאטנעל סּפוָאס יז לַייוו גנידעס ןבייהנָא וצ ןבייהנָא טשינ ןענעק ע .ןעמאז טכער יד ןעניֿפעג וצ דימ לדיימ יד ןפלעה וצ קיטיינ זיא סע .זמַאטיי יד עלַא ןייז טעוו סע דלַאב רשֿפא ןוא עירָאטירעט יד ןעמאזוצ ריא טימ ןייג וצ .יוו ןקוק ןכאז יד סָאוו ריא ןזַייוו טעוו עילפַאט ָאנד יד .סקעשזדבַא יד ןריפרַאפ טשינ יוו יוזַא ,ץַאלּפ םעד ןיא ךיז נקוקנַיי ילַאפרעק