שפּיל קַאּפ לעוועל - רעטנוהללוקס אָנליין

                                   Skullhunter - Level Pack ליּפש

קַאּפ לעוועל - רעטנוהללוקס (Skullhunter - Level Pack ):

.רענייב גניּפַאט ,ערקַאססַאמ יד דנַאטערט ןוא רעביא ןעמוקעג ייז ןוא ,זנַאטַאלעקס יד ןו .סרעטסנָאמ ןייב ןַאשטסעשזדנַאק עטסערג יד ןופ רעטרע ןיא ייז םס ןוא זוָארַא לעיצעּפס ט .גרַאווסיש ןוא זנַאּפעוו ַיינ יד ןרעסעברַאֿפ טעוו סע ,םיאנוש יד ןרעטשעצ וצ סניָאק ןענ