שפּיל פּאַרקאָור: די ברעג פון דער שפּיגל אָנליין

                                   Parkour: the edge of the mirror ליּפש

פּאַרקאָור: די ברעג פון דער שפּיגל (Parkour: the edge of the mirror):

.ץילב יד ףיוא טסַאג טפָא ַא טינ זיא רוָאקרַאּפ ןגעוו ליּפש .ןעווענַאלּפ ַא ןופ ןַייזַייב יד ןיא וליֿפַא ןלעטשרָאפ ,graphics טוג טימ ןוא טעטילַאווק .רעדיוו ןריבורּפ קידנעטש ןענעק ריא ,ןלַאפ ירעקס ץנַאג ןענעז רעזייה ןופ ספָאָאר יד ף ...ןעורּפָא וצ ןליוו סאוו ענעי רַאֿפ גנולַייוורַאפ לַאבַאיושזדנע ןוא טנכייצעגסיו .קידנפָאלש ןלַאפ טינ ןָאט רעבָא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס