שפּיל ךרודא ייג אָנליין

                                   Get Through ליּפש

ךרודא ייג (Get Through ):

.טינ צעגרע ני טייג עטכישעג ןַייז ןוא ּפַארט יד ןיא ןלַאֿפעג דלַאוו יד ןיא ןייג וצ לצ .םייה געוו יד ןעניֿפעג וצ ןריבורּפ וצ טאה רע טציא .ּפַארט יד ןופ סיוא ןעמוקַאב םיא ןפלעה ךרוד ןעמוקַאב ליּפש יד ןיא ריא טימ ןענעז רימ .טנעוו ךרוד ןטייז עלַא ףיוא דַאדנוַארעס ןוא ,זלעס ןיא טלייטעצ זיא טרָא קיטנעק ןייז .טַאטלוזער זיא ףוס ערעדנא יד ןוא ,רעטקַארַאכ רעזדנוא ןייז טעוו ףוס ןייא ןיא .ןטלַאה טלָאוו סָאוו סעּפע ןגעק ור וצ ףראד רע ןוא ,הרוש ךַיילג ַא ןיא ןפיול זיולב ןע .ןטלַאה וצ תלוכיב ןַייז טעוו רעטקַארַאכ ןייד סָאוו טשטיר לייוו ,ןכאז ןופ טַייקנדיישר .ריט יד ןיא טַאג רע זַא לצעק ַא ןופ גנוגעווַאב יד ןַאלּפ וצ זיא טעברַא ןייד טציא