שפּיל null סעָארעה עַייכ אָנליין

                                   Animal Heroes ליּפש

null סעָארעה עַייכ (Animal Heroes):

null .קיליפ ןענעז סלַאמינַא ןבעל סָאוו ןיא ףרָאד ןיילק ַא ןיא ריא טימ ןייג ןלעוו רי null .סעמַאג ןוא זנַאשיטַאּפמַאק ןדישרַאפ ןגיילוצ זגנינווי יד ןיא טֿפָא ןוא ,דַאטרַאכ-טכ null .זנַאשיטַאּפמַאק יד ןופ רענייא ןיא לייטנָא ןעמענ טעוו רימ טנַייה ןוא null .גַייטש דלעפ יד ףיוא ןכארבעצ ןַייז טעוו ןלעטשרַאפ יד ףיוא זדנוא רעירפ ןבָאה ר null .רדס םָאדנַאר ןיא דשזדניירע תויח ןוֿפ רעמינּפ יד ןעז רימ ייז ןיא null .ךעלקערב ַיירד​​ ןופ עירעס ַא ןיא ייז ןלעטש ןוא עבלעז יד ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד ריא null .הרוש ַא טעדנירגעג ייז זַא גנוטכיר ןטעבעג יד ןיא ץעפייכ רענייא ןגעווַאב וצ ן null .ןטנוא עילפַאט יד ןיא ןזיוועג ןייז טעוו ןעניפעג וצ ןֿפרַאד ריא זַא זלַאזַאמ ַאזַא null .הגרדמ רעטַייוו יד וצ ןייג ןענעק ריא ,רעמונ רעכיז ַא גנילייד ןוא טזייוו ןבע