שפּיל null סעָארעה עַייכ אָנליין

                                   Animal Heroes ליּפש

null סעָארעה עַייכ (Animal Heroes):

null .קיליפ ןענעז סלַאמינַא ןבעל סָאוו ןיא ףרָאד ןיילק ַא ןיא ריא טימ ןייג ןלעוו רי null .סעמַאג ןוא זנַאשיטַאּפמַאק ןדישרַאפ ןגיילוצ זגנינווי יד ןיא טֿפָא ןוא ,דַאטרַאכ-טכ null .זנַאשיטַאּפמַאק יד ןופ רענייא ןיא לייטנָא ןעמענ טעוו רימ טנַייה ןוא null .גַייטש דלעפ יד ףיוא ןכארבעצ ןַייז טעוו ןלעטשרַאפ יד ףיוא זדנוא רעירפ ןבָאה ר null .רדס םָאדנַאר ןיא דשזדניירע תויח ןוֿפ רעמינּפ יד ןעז רימ ייז ןיא null .ךעלקערב ַיירד​​ ןופ עירעס ַא ןיא ייז ןלעטש ןוא עבלעז יד ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד ריא null .הרוש ַא טעדנירגעג ייז זַא גנוטכיר ןטעבעג יד ןיא ץעפייכ רענייא ןגעווַאב וצ ן null .ןטנוא עילפַאט יד ןיא ןזיוועג ןייז טעוו ןעניפעג וצ ןֿפרַאד ריא זַא זלַאזַאמ ַאזַא null .הגרדמ רעטַייוו יד וצ ןייג ןענעק ריא ,רעמונ רעכיז ַא גנילייד ןוא טזייוו ןבע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס