שפּיל null רעדנעטרַאב לַאער בקעי אָנליין

                                   James Real Bartender ליּפש

null רעדנעטרַאב לַאער בקעי (James Real Bartender):

null .רעדנעטרַאב לַאער בקעי ליּפש יד ןיא Sofia ןוא ןיטשרוב ןשַאררעבי וצ ןסָאלשַאב טא null .ןעמעלַא וצ Offers רעקנעשרַאב יד ןוא רַאב יד רעטניה ןענאטשעג שטנעמ null .ץנימ ןופ ריר ַא טימ Fruity ,לעיצעּפס סעּפע ליוו יז ןיטשרוב גנידנַאמיד ןוא קי null .רעדנעלב ַא ןיא גניסקימ בקעי ןבעג ,סעוולעש יד רַאֿפ ןכיירגרעד ןוא לייטקָאק יד null .לקניוו טכער ָאנד יד ןיא ןגיל זיא לּפענק שינערעהוצנָא יד ןצונ ןענעק ריא ,ץנַא null .שַאלפ יד ןשימעצ וצ טשינ יוו יוזַא ,Carefully ייז ןעקנעדעג ךיוא לָאז ריא ןוא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס