Zombie dead race ליּפש

null עסַאר טיוט עיבמָאז (Zombie dead race):

null .עדזַאי ךָאנ זַא םַאטש טיוט עיבמָאז ליּפש יד ןיא ןייז טעוו ריא null .געוו זיולב יד - געוו יד ןוא ,טָאטש ןופ ףוס ערעדנא יד וצ ןעמוקַאב וצ ןֿפרַאד null .ןַאשיירעלעסקַא ָארטינ גנידַא ,רָאטָאמ דעסרָאפניער טכער ,רעוועג ףיורַא ןעמונעג ,ז null .ןרָאפמורַא גנידיּפמי סקעשזדבַא ערעדנא ןוא סרַאק דנרעטרעוווָא סקַאלב ןענָאטַאב ןור null .זדלַאה ןייד וצ ןעמוקַאב ןוא ןישַאמ יד וצ גנילק וצ טַייצ ןבָאה טינ ןָאט ייז יוז null .סיורָאפ שימַאק דניוושעג ןוא עסַאר טיוט עיבמָאז ליּפש יד ןיא קינַאּפ טינ ןָאט - ך

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס