שפּיל שזדרַאשט ָאניד יד :סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers : Dino Charge ליּפש

שזדרַאשט ָאניד יד :סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers : Dino Charge):

.ףליה ןייד ןֿפרַאד ייז ןרעטשעצ וצ זנַאליוו קרַאטש רעייז טימ דעסַאפ סרעגנַאר יד ,רעדי .טַייקנילפ ןוא סעיקב יד עלַא ןֿפרַאד ריא ןעניוועג וצ ןוא ןייא ךרוד רענייא ןרָאפ טעו .זליקס ףמַאק קיטכערּפ ַא טימ עשָאר לקנוט ַא םינּפ טעוו ריא לָאמ רעדעי .רעַייפ סרוק ןופ ןוא Platforms יד ןופ ץַאלּפ ַא ןגעווַאב וצ ןֿפרַאד ריא ,סע ןעניוועג .ףוס טעוו ייז סָאוו ןגעוו ןטכַארט וליֿפַא טשינ ןענעק רעבירעד ןוא דַאטַאמילנַא שזדרַאשט .ןקידעש ךעלגעמ יוו ןיילק יוו ריא ןגאלשעג רע זַא רעכיז ןכאמ ,םיא ףיוא רעַייפ ןענע .ןלַאפַאב וצ זיטַאנוטרעּפַא רַאֿפ ןקוק ,שזדרַאשט ָאניד יד :סרעגנַאר טכַאמ ליּפש יד ןיא ץַאל .רענגעק ַיינ ַא ףיול ןופ ןוא סרעגנַאר טכַאמ ַיינ ַא ןעמוקַאב טעוו ריא ווו ,דַאירַאזָאניד .ץַאש ןופ רעמונ ערעסערג ַא ןכַאמ סרוק ןופ ןוא סעיקב רעסערג וליֿפַא ןכַאמ וצ ןבָאה טעו .סרענגעק רעייז רעביא ןוחצנ ַא ןעניוועג וצ ייז גניּפלעה ךרוד סרעגנַאר יד ןופ רעדעי