שפּיל עּפַאקסע לזמ ןייג עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey GO Happy Escape ליּפש

עּפַאקסע לזמ ןייג עּפלַאמ (Monkey GO Happy Escape):

.ךעלקילגמו רעדיוו זיא יז ןוא ןגיוצעג עּפלַאמ ךעלקילג ַא ןופ סערוטנעוודַא .רָאדירָאק ןייטש לקנוט יד ןעניוווַאב סָאוו סרעטסנָאמ ירעקס ךרוד דַאדנוַארעס זיא ןוא , .סרעטסנָאמ טימ ןעמיטש וצ לדיימ ןיילק יד ףליה .רעטרע גנידייכ יד עלַא ןקעדטנַא ןוא ןליוו ייז סָאוו ייז ןבעג .טנוזעג ןוא רעכיז סָאלש רעד ןופ ןפיולטנַא וצ עּפלַאמ יד ןפלעה טעוו סאד