שפּיל ןעמרָאק וצ ןֿפרַאד אָנליין

                                   Need to Feed ליּפש

ןעמרָאק וצ ןֿפרַאד (Need to Feed):

.ריא ןייז ןענעק סע ,םורַא ןעז טעוו סָאוו ץלַא ףיורַא דלַאבַאג רע ,רעסערפ יד ןעמרָאק ו .זרעקַארק יּפסירק זרָאדַא רע ,שינעעזרַאפ סַאשיירָאוו ןרעטיֿפ ןייג ,עטסגרע יד ןדַיימסיו .סקעבעג יד ןופ ךַאלפרעביי יד ףיוא ןרָאוו ןענעז סָאוו ,ץקעסני יד ןדניברַאפ וצ טשינ .םיא ןופ טַייז רעדעי ףיוא ןַאשזיסני ַא ןבָאה ןוא ךעלכיק ןופ ץענערג רעד ןסילשפו וצ