שפּיל ץיה יטעגַאּפס ןוא ַאציּפ אָנליין

                                   Pizza And Spaghetti Fever ליּפש

ץיה יטעגַאּפס ןוא ַאציּפ (Pizza And Spaghetti Fever):

.גנַאגנַיירַא יד ַייב גנע זרעטַאזיוו ןוא ןֿפָא זיא עירעססַארב .ייז ןשיוטנַא וצ טשינ ןריבורּפ .זרעטַאזיוו יד ןגייצרעביא וצ טביילב סע ,םעט טנכייצעגסיו ןענָארַאקַאמ ןוא עציּפ רעיי .גנַאל ןטרַאוו ייז גניטעל טינ ,זרעמַאטסַאק ןעניד וצ טַייצ ןיא ןוא דניוושעג טעוו ריא .ַיינ ןעמוק וצ גָאט יד ןופ סקסַאט יד ץנַאג .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס