שפּיל Papa ַאירישוס ס אָנליין

                                   Papa's Sushiria ליּפש

Papa ַאירישוס ס (Papa's Sushiria):


.ויירישוס - טנופ סעלַאס ַיינ ַא ןפע זיא יול ַאּפַאּפ .גנַאג םעד ןרירָאנגיא טשינ ןענעק ץנַארטסער ןוא סéפַאק ןופ ץענ טיירב ַא ןופ רעציזַאב .ןַאשוטיטסני ַיינ יד ןופ לָארטנָאק ןעמענ וצ ןבָאה ריא .טלַאשיו רַאֿפ סרעדרָא ןעמענ ןוא רעטעברַא ַא ןבַיילק .ןַארָאטסער רעד ןופ טכירסיו יד ןרעסעברַאֿפ וצ תלוכיב ןַייז טעוו רעמ ןוא ,ןעמוקַאב טע

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ