שפּיל 4 עגַאטס ןדירפוצ עּפלַאמ אָנליין

                                   Monkey happy Stage 4 ליּפש

4 עגַאטס ןדירפוצ עּפלַאמ (Monkey happy Stage 4):

.4 עגַאטס ןדירפוצ עּפלַאמ ליּפש יד ןופ לייט טרעפ יד ,ַיינ ַא ץייווַא ןוא ןגיוצעג עּפלַא .עגַא ןייטש טַייוו ַא וצ דַאטרָאּפסנַארט טנעז ריא גנומיטש לַאבַאשזדניישט טימ עּפלַאמ קיור .ןעז טינ טוט רעציזַאב יד יוו גנַאל יוו סע ןריבורּפ וצ ןסָאלשַאב ןוא ןישַאמ טַייצ ַא ןע .זרָאסַאנייד ןוא סטַאמַאמ קיזיר דמוָאר דרע יד ןוא ,סעווַאק ןיא טבעלעג ןעמ ןעוו ,טַייה .לייטסרעכ ןַייז טסיירג סָאוו ןייב ַא ןעניפעג טעוו יביעב יד ביוא קירוצ טֿפנוקוצ רעד .ריא ןוֿפ וויטקעּפסרעּפ ַא ַאזַא ןופ ףליה רַאֿפ ןטראוו ןוא ןרעקרעבי רעייז ןעוועג זיא י .טנעמָאמ ןייק ַייב ןלַאפַאב ןענעק ןוא לייה ַא ןיא ןטלַאהַאב סאוו ,שינעעזרַאפ יד טימ קי .ריא רַאֿפ ךַאז קיטיינ רעייז רעל ןייז ףיורַא ןבַיילק ןוא טנַייפ ךעלרעפעג ַא ןופ ןעַייר .ךיז ןפערט ,סע ןצונ וצ יוו ןוא ,טפעשעג רַאֿפ קיטנַאה ןיא ןעמוק ךיוא טעוו ריא עינָא .סָאלש רעפיס לסילש ַא - דמַאז יד ןיא דיטקיּפיד Figures םעד וצ ךיז נקוקוצ .ןדירפוצ רָאג ןייז טלָאוו םעד ןוא טַייצ יד ןיא קירוצ ןייג וצ תלוכיב ןַייז טעוו עּפל .טַייצ ןעגנערברַאפ ןוא סַאּפש 4 עגַאטס ןדירפוצ עּפלַאמ ןליּפש וצ ייז ןצונ ריא ןעוו ןטר .זלַאזַאּפ יד עלַא עוולָאס וצ ,דעסוקָאפ ןוא קנילפ יוו טנוזעג יוו ,טַייקיציוו ןוא קיגָא