שפּיל סעסרָאפ דעקסַאמ אָנליין

                                   Masked forces ליּפש

סעסרָאפ דעקסַאמ (Masked forces):


.ןיירעט יד ףיוא גנוגעווַאב וצ ץרַאטס םינּפ ןייד ףיוא עקסַאמ ירָאטַאדנַאמ ןוא גנַאג לופ .רעכיז רַאֿפ זַא רעשטנָאל דיינַארג ַא ןעיירד וצ ןבייהנָא דימ ןוא ,עינָאמערעצ ףיוא ןייט .רעטקַארַאכ יד ןופ ןבעל יד ןעוועטַאר טעוו ּפישנַאמסקרַאמ ןוא ףורּפָא עגער זיולב .ןיילנָא ליּפש יד ,players שיטקַאפ טימ רעדָא רעטויּפמָאק לכייס ךעלטסניק טימ ןרירוקנָא .זנַאּפעוו ןשיוט - 1,2,3,4 ,זיומ ַא ,דווסַא - טנעמעגַאנַאמ

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ