שפּיל ּפירט דלעה דסק יינסיד אָנליין

                                   Disney XD Hero Trip ליּפש

ּפירט דלעה דסק יינסיד (Disney XD Hero Trip):

.ערעדנא עליפ ןוא ,ןרעדנַאוו ,Falls טייקכעלרע ,ברעפ ןוא סַאעניפ :סנָאָאטרַאק יינסיד .ןבעגעג עיסימ יד םייקמ וצ ןבייהנָא ןוא ץיידַאדנַאק ַיירד יד ןַיירַא .טעברַא יד ץנַאג החלצה ייז ןפלעה ןוא רעטקַארַאכ רעייא ןרילָארטנָאק זיומ יד טימ תועינ .רָאפכרוד יד ןרזחרעביא ןוא לעֿפַאב ַיינ ַא ןקורד ןענעק ריא ,עיסימ יד גניטילּפמַאק ךָאנ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס